Barabara-Kubica-225x300.jpg

Barbara Kubica, prof. dr hab.

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:
•    2011 -stanowisko prof.AGH ;organizacja Pracowni Radiochemicznej w Katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
•    2009-stanowisko profesora IFJ PAN i profesora AGH
•    2004-2011- stanowisko kierownika Pracowni Chemii i Radiochemii w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im H.Niewodniczańskiego w Krakowie
•    1986-2004 stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im H.Niewodniczańskiego w Krakowie
•    1985 –  uzyskanie tytułu dr chemii w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Chemii i Technologii Nieorganicznej. Praca doktorska wykonywana z zakresu chemii fizycznej  pt:” Rozkład  soli magnezowych w gazach spalonych płomieni wodorowych”
•    1985-1986:    stanowisko starszego asystenta na Wydziale Chemii UJ
•    1980-1985: stanowisko starszego asystenta na Wydziale Chemii i Technologii Nieorganicznej  PK.
•    1975-1980 :stanowisko asystenta na Wydziale Chemii i Technologii Nieorganicznej  PK.
•    1974-1975: staż na stanowisku inżynieryjno technicznym w Instytucie Zootechniki w Krakowie
•    1969-1974: studia magisterskie. Kierunek Chemia na Wydziale Mat.Fiz.Chem , Uniwersytet Jagielloński, Kraków
•    1965-1969:  I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego, Kraków


Doświadczenie zawodowe i staże zagraniczne:

a) kraj         b) instytucja             c) rodzaj pobytu          d) czas pobytu.
Rosja        ZIBJ Dubna            kontrakt             09-12 1989

Wielokrotne pobyty 2-3 tygodniowe począwszy od 1990 roku i uczestnictwo w eksperymentach naukowych związanych z badaniem własności fizykochemicznych pierwiastków 104,105 i 106  w ZIBJ w Dubnej oraz w Politechnice Drezdeńskiej.
W ZIBJ Dubnej  udział w kilku międzynarodowych eksperymentach  związanych z wydzielaniem i badaniem własności chemicznych  Rf.
Udział w drugim i trzecim prestiżowym  eksperymencie poświęconym badaniom wodnej chemii pierwiastka 106, który odbył się  w GSI w Darmstadzie (Niemcy) w1996 i 1998 roku.
Od 2005   współpraca  Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TANAP) na terytorium  Słowacji
Od 1985 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Od 2006-2011  przewodnicząca Sekcji Radiochemicznej  PTChem

Kwalifikacje naukowe:
Kierowanie Zespołem  siedmioosobowym (od 1987 roku ) najpierw jako zastępca kierownika Pracowni, a potem jako kierownik (od 2004).
Udział w realizacji projektów badawczych
– Projekt badawczy nr T09 A 134 08: „Badanie chemicznych własności pierwiastków transaktynowcowych w  środowisku wodnym w modelowych układach z ich homologami ( Hf, Ta, W, Tc)”. Projekt  realizowany w latach 1995-1997; kierownik projektu  prof. Z. Szeglowski , główny wykonawca dr B. Kubica.

– Projekt badawczy nr 3 T09A 011 15 – „Badanie chemicznych własności pierwiastków transaktynowcowych w środowisku wodnym w modelowych układach z ich homologami
(Hf, Ta, W, Tc)”. Projekt  realizowany w latach  : 1998 – 2000; kierownik projektu  prof. Z. Szeglowski , główny wykonawca dr B. Kubica.

–   Projekt badawczy  nr 8 T11E 017 16 – „Dobór metod preparatyki tarcz do analizy
pierwiastków śladowych w materiale biologicznym”. (głównym wykonawca ). Projekt  realizowany w latach  : 1999 – 2000; kierownik projektu  dr W.M.Kwiatek , główny wykonawca dr B. Kubica

-Projekt  badawczy nr  6P04G 06323  (realizowany  w 2002- 2005) pt: :“ Badanie poziomu i przestrzennego  rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami  i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie  Tatrzańskiego Parku Narodowego”- kierownik grantu  prof.dr hab.Janusz Gołaś do 2003 roku a od 2003 –2005 dr B.Kubica

– Projekt badawczy nr  3T09D 110 28  pt: “ Badania procesów akumulacji i przemian toksycznych składników w osadach  zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w  Dobczycach”-kierownik prof.dr hab.Janusz Gołaś, główny wykonawca dr B. Kubica

-Projekt  realizowany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na lata 2005-2006 w Krakowie „Opracowanie  map z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu ( sztucznych i naturalnych) radionuklidów na terenie Tatrzańskiego parku Narodowego” ; kierownik dr B. Kubica,gł wykonawca prof.dr hab.Janusz Gołaś

-Projekt  badawczy nr  N305 01 131 ;projekt realizowany  w 2006- 2009) pt: :“ Badanie poziomu i przestrzennego  rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami  i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie  Tatrzańskiego Parku Narodowego”- kierownik grantu  dr B. Kubica

-Projekty badawcze (osiem projektów -składane co roku) z części składki  Polski w ZIBJ ,w Dubnej-Rosja- „Badanie chemicznych  własności super ciężkich  pierwiastków”-;( realizowane w latach 2003-2010); kierownik dr B. Kubica
– Projekt promotorski nr N N305 035740 (mgr Katarzyny  Szarłowicz)
„Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych jonów na proces sorpcji i desorpcji gamma radionuklidu137Cs w osadach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego”
kierownik projektu: dr hab. B. Kubica, prof AGH
Projekt własny nr N N304 107040
„Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektórymi radionuklidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Głównego Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski”
kierownik projektu: dr hab. B.  Kubica, prof AGH
Współtworzenie Sieci Naukowej 24.10.2007 „Krakowskie Centrum  badań  fizykochemicznych na rzecz ochrony środowiska” – „KRAC”. Sieć jest umiejscowiona w AGH,w  realizacji złożonego projektu Sieci wchodzą Jednostki Naukowe z UJ i IFJ PAN.
Z ramienia Dyrekcji IFJ PAN dr hab.Barbara Kubica była koordynatorem tego przedsięwzięcia.

Prace naukowe publikowane były między innymi w : Archiwum Combustionis, Radiochimica Acta, J.Radioanal.Nucl.Chem, J.of Alloys and Compounds, Polish Journal of Environmental Studies, Radiochemistry, Nukleonika, International Journal of Sediment Research.

Patent   Nr  196361, wydany 14.12.2007 „Kompozytowy magnetyczny wymieniacz jonowy” – B.Kubica, Z.Szeglowski, M.Tuteja-Krysa, R.Fiałkowski
Wniosek  patentowy   [nr P.393084- 30 .11. 2010] B.Kubica,Z.Hubicki,M.Stobiński,
K.Szarłowicz, M.Bartyzel- „Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie NiFN”

Doświadczenie dydaktyczne i organizatorskie

Zorganizowanie razem z ICHiTJ z Warszawy  IV Krajowej Konferencji Radiochemii i Chemii Jądrowej w Krakowie –Przegorzałach w dniach 9-11.05.2005
Zorganizowanie razem z ICHiTJ z Warszawy  V Krajowej Konferencji Radiochemii i Chemii Jądrowej w Krakowie –Przegorzałach w dniach 24-27.05.2009

Opieka naukowa  nad siedmioma pracami magisterskimi i trzema dyplomowymi.
Opieka naukowa pracy doktorskiej  Marcina Stobińskiego  ( obrona w 2011 rok-wniosek o wyróżnienie pracy).

Organizowanie w latach 1998-2004  wyjazdów naukowych  do ZIBJ dla  grup studentów IV i V roku z Wydziału Chemii kierunku Ochrona Środowiska i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej (razem z prof.dr hab.Januszem Gołasiem) w ramach programu naukowo-dydaktycznego Bogoliubova-Infelda

Prowadzenie zajęć w zakresie chemii, w Programie Szkolenia  Nauczycieli prowadzonych przez Placówkę Niepubliczną, w ramach Grantu Edukacyjnego Marszałka Województwa Małopolskiego w 1999 roku.

Znajomość języków obcych:
rosyjski ( dobra)
angielski (dobra)

Pełnione funkcje i nagrody
1982-nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki za osiągnięcia  naukowe i dydaktyczne
2003- członek  Zespołu  Rady do Spraw Atomistyki PAA zajmującego się grupą tematyczną „Badania podstawowe w Chemii”.
1990- Członek PTChem
2006-Przewodnicząca Sekcji Radiochemii   w  PTChem
2008- członek Rady Naukowej IFJ PAN
2005- Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt pracy zawodowej
2005- Nagroda Dyrektora IFJ PAN za działalność naukową
2007- Nagroda Dyrektora IFJ PAN za działalność naukową
2008-Wyróżnienie Rektora AGH ,Zespołowe III stopnia za osiągnięcia naukowe

Dodatkowe informacje:
•  Biegła znajomość obsługi komputera  (Microsoft Office, programy graficzne: Adobe Photoshop Elements, Corel)
•   kreatywność i umiejętność pracy w stresie
•   otwartość
•   szybkie przyswajanie wiedzy
•   hobby: wędrówki górskie , muzyka poważna

 

Realizacja strony: Filip Jędrzejek