Projekty Naukowo-Badawcze

Wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych

Granty NCN, MEiN, MNiSW, KBN

1.     NCN – Miniatura 7 „Wstępne badania nad innowacyjną metodą ekstrakcji uranu z pyłowych frakcji popiołów lotnych do produkcji paliwa jądrowego. 2023-2024.

2.     NCN – konkurs OPUS „Stabilność struktury typu illitu podstawionego jonami radioaktywnego cezu” 2022-2026.

3.      NCN – konkurs OPUS "Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu" 2019-2022.

4.      MNiSW Grant dziekański WEiP AGH "Ocena  poziomu radioaktywności sztucznego 137Cs i naturalnych radionuklidów w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego" 2018-2020

5.      MNiSW Grant dziekański WEiP AGH "Zastosowanie datowania radioizotopowego w określaniu zmian środowiskowych w ekosystemach wodnych" 2018.

6.      NCN – konkurs Miniatura "Opracowanie zmodyfikowanej, przyjaznej dla środowiska metody oznaczania alfa radionuklidów plutonu 238Pu, 239+240Pu w osadach dennych" 2017-2018.

7.      MNiSW, prace statutowe AGH "Badanie radioaktywności w próbkach środowiskowych" 2017-2018.

8.      MNiSW Grant dziekański WEiP AGH "Wiek i szybkość sedymentacji osadów dennych wskaźnikiem zmian w środowisku" 2015.

9.      MNiSW Grant dziekański WEiP AGH "Wiek i szybkość sedymentacji osadów dennych wskaźnikiem zmian w środowisku" 2014.

10.      N N304 107 040 „Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektórymi radionuklidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Głównego Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski" 2011-2014.

11.  N N305 035740 „Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych jonów na proces sorpcji i desorpcji gamma radionuklidu 137Cs w osadach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego" 2011-2012.

12.  N 305 011 31 „Badanie poziomu i przestrzennego  rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami  i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie  całych Tatr” 2006- 2009.

13.  P04G 063 23 „Badanie poziomu i przestrzennego  rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami  i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego” 2002 – 2005.

14.  3T09A 011 15   "Badanie chemicznych własności pierwiastków transaktynowcowych  w środowisku wodnym w modelowych układach z ich homologami  (Hf, Ta, W, Tc i Os)  1998 – 2000.

15.  4P05 D 094 14 „Dobór metod preparatyki tarcz do analizy pierwiastków  śladowych w materiale biologicznym” 1999 – 2000.

16.  3T09A 13408   "Badanie chemicznych własności pierwiastków transaktynowcowych  w środowisku wodnym w modelowych układach z ich homologami  (Hf, Ta, W, Tc i Os)" 1995-1997.

 

 

Inne projekty krajowe

               

1. „Opracowanie systemu interwencyjnej redukcji stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu” Inkubator Innowacyjności 4.0. Realizacja 2020-2022.

2. "Opracowanie map z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu radionuklidów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego". Projekt finansowany  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2005-2006.

 

Projekty międzynarodowe

1.      A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: a palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments, 2015-2017, Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences.

2.      Uczestnictwo w eksperymentach naukowych (począwszy od 1990 roku) związanych z badaniem własności fizykochemicznych pierwiastków 104,105 i 106  w ZIBJ w Dubnej oraz w Politechnice Drezdeńskiej.

3.      Udział w drugim i trzecim prestiżowym  eksperymencie poświęconym badaniom wodnej chemii pierwiastka 106, który odbył się  w GSI w Darmstadzie (Niemcy) w 1996 i 1998 roku.

 

Wykaz map

Sporządzonych do tworzonych opracowań naukowych poświęconych Tatrom

1.      B. Kubica, S. Skiba, M. Drewnik, J. Gołaś, M. Stobiński, M. Skiba, M. Kubica: Skażenie sztucznym izotopem 137Cs gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego – mapa wykonana  na tle pokrywy leśnej Tatr.

2.      B. Kubica, S. Skiba, M. Drewnik, J. Gołaś, M. Stobiński, M. Skiba, M. Kubica: Skażenie sztucznym izotopem 137Cs gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego – mapa wykonana  na tle pokrywy glebowej Tatr.

3.      B. Kubica, S.Skiba, M. Drewnik, J.Gołaś, M. Stobiński, M. Skiba, M. Kubica: Skażenie sztucznym izotopem 137Cs oraz naturalnym izotopem 40K (Bq/m2) w stropowej części gleb (10 cm) Tatrzańskiego Parku Narodowego.

4.      B. Kubica, S. Skiba, M. Drewnik, J. Gołaś, M. Stobiński, M. Skiba, M. Kubica: Skażenie sztucznym izotopem 137Cs oraz naturalnym izotopem 40K (Bq/kg) w stropowej części gleb (10 cm)  Tatrzańskiego Parku Narodowego.

5.      B. Kubica, S. Skiba, M. Stobiński, K. Dąbrowska: Skażenie sztucznym izotopem 137Cs (Bq/m2) w stropowej części gleb (10 cm)  obszaru całych Tatr.

6.      B. Kubica, S. Skiba, M. Stobiński, K. Dąbrowska: Określenie zawartości Zn w stropowej części gleb (10 cm) obszaru całych Tatr.

7.      B. Kubica, S. Skiba, M. Stobiński, K. Dąbrowska: Określenie zawartości Pb w stropowej części gleb (10 cm)  obszaru całych Tatr.

8.      B. Kubica, S. Skiba, M. Stobiński, K. Dąbrowska: Określenie zawartości Cr w stropowej części gleb (10 cm)  obszaru całych Tatr.

9.      B. Kubica, S. Skiba, M. Stobiński, K. Dąbrowska: Określenie zawartości Cd w stropowej części gleb (10 cm)  obszaru całych Tatr.

 

Uzyskane Habilitacje

1. dr Marcin Stobiński - „Rozkład antropogenicznego Cs-137 oraz naturalnych izotopów promieniotwórczych w glebach  obszarów chronionych jako narzędzie do opracowania skutecznych metod przeciwdziałania rozprzestrzenianiu skażeń w środowisku”

Habilitacja uzyskana w 2019 roku.


2. dr Katarzyna Szarłowicz - „Analiza zmian zachodzących w środowisku wodnym w oparciu o radiometryczne badanie osadów dennych”

Habilitacja uzyskana w 2019 roku.

Wykaz patentów

1. Patent   Nr  196361  wydany 14.12.2007 „Kompozytowy magnetyczny wymieniacz jonowy” – B.Kubica, Z.Szeglowski, M.Tuteja-Krysa, R.Fiałkowski

 

2. Patent   Nr 217 761   wydany 25.09.2014 „Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie NiFN” - B.Kubica, Z.Hubicki, M.Stobiński, K.Szarłowicz, M.Bartyzel


3. Zgłoszenie Patentowe   Nr P.434933  „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną” - B.Kubica, Leszczynski J., Suwała W., Stobiński M., Szarłowicz K., Zyśk J., Jędrzejek F.,  Gryboś D., Bolek M.; Warszawa 2020


4. Europejskie zgłoszenie patentowe   Nr Ep. 20217680.6 „The method of reducing dust accumulation in the smog layer, which is the inversion layer” - B.Kubica, Leszczynski J., Suwała W., Stobiński M., Szarłowicz K., Zyśk J., Jędrzejek F.,  Gryboś D., Bolek M.; Monachium 2021

 

Realizacja strony: Filip Jędrzejek